Adatkezelési tájékoztató

Bevezetés:

Az adatvédelem különösen fontos a BioKemOnline weboldal tulajdonosa: Varga Szabolcs e. v. (a továbbiakban „Szolgáltató/szolgáltató”, „Üzemeltető/üzemeltető”, „Adatkezelő/adatkezelő”) számára. A BioKemOnline internetes oldalainak megtekintése bármilyen személyes adat továbbítása nélkül is lehetséges, egyes funkcióinak használatához azonban személyes adatok kezelése/feldolgozása szükségessé válhat.

Mint adatkezelő és üzemeltető, Varga Szabolcs e. v. számos technikai és szervezési intézkedést hajtott végre annak érdekében, hogy biztosítsa a weboldalon keresztül kezelt/feldolgozott személyes adatok legteljesebb védelmét. A személyes adatok (mint például az érintett neve, címe, e-mail címe vagy telefonszáma stb.) kezelésének/feldolgozásának mindig összhangban kell lennie a hatályos magyar és európai jogszabályokkal, illetve etikai elvárásokkal. Jelen adatvédelmi nyilatkozat révén tájékoztatom a felhasználót a kezelt személyes adatok jellegéről, felhasználási módjáról és céljáról; továbbá az adatkezelésben érintetteket az őket megillető jogokról.

Az adatkezelő jelen adatvédelmi nyilatkozatot magára nézve kötelezőnek ismeri el, a weboldal minden felhasználójára számára szintén kötelező érvényű. Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi nyilatkozatot egyoldalú döntésével, előzetes tájékoztatás nélkül bármikor módosíthassa.

A jelen szabályzat a következő hatályos jogszabályok alapján került kialakításra:
 • 1995. évi CXIX. tv. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
 • 2001. évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
 • összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 2008. évi XLVIII. tv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
 • 2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az infoszabadságról
 • 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről

Az adatkezelésben érintett weboldalak:

https://biokemonline.com

Az adatkezelésben érintett weboldal tárhelyszolgáltatója:

Tárhelyszolgáltató neve: Hostinger Magyarország
Tárhelyszolgáltató címe: 61 Lordou Vironos, Larnaca, CY, 6023, Ciprus
Tárhelyszolgáltató e-mail címe[email protected]
Tárhelyszolgáltató weboldalahttps://www.hostinger.hu

Az adatkezelésben érintet weboldalak tulajdonosa, üzemeltetője, adatkezelője:

Név: Varga Szabolcs e.v.
Email cím[email protected]
Telefon: +36206125822
Székhely, levelezési cím: 4024 Debrecen, Petőfi tér 20-21. 7/3.
Adószám: 68820327-2-29
Egyéni vállalkozói nyilvántartási szám: 52297845

Adatvédelmi tisztviselő:

Tekintettel a 2016/679/EU Rendelet (GDPR) vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.

Fogalommeghatározások

A szolgáltató adatvédelmi nyilatkozatának jól olvashatónak és érthetőnek kell lennie a célközönsége számára, valamint ügyfelek és üzleti partnerek számára. Ennek érdekében először ismertetésre kerülnek a jelen nyilatkozatban használt fogalmak. Ebben az adatvédelmi nyilatkozatban többek között a következő kifejezések fordulnak elő:

• személyes adat
Az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

• különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
b) az egészségi állapotra, a káros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

• érintett
Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes vagy jogi személy.

• hozzájárulás
Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez.

• tiltakozás
Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

• adatkezelő
Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan, vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

• adatkezelés
Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

• adattovábbítás
Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

• nyilvánosságra hozatal
Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

• adattörlés
Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

• adatmegjelölés
Az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.

• adatzárolás
Az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

• adatmegsemmisítés
Az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

• adatfeldolgozás
Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

• adatfeldolgozó
Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi.

• adatállomány
Az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

• harmadik személy
Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

Általános információk

• Személyes adatokat kizárólag a törvényben meghatározottak szerint gyűjtök, kezelek

• A személyes adatokat a lehető legbiztonságosabban tárolom

• Soha nem küldök spamet.

• Hírlevelet, marketing célú leveleket csak előzetes hozzájárulás esetén, illetve az esetleges szerződéses feltételek teljesítése érdekében küldök.

• Rendszerüzeneteket, törvényi kötelezettségű leveleket előzetes hozzájárulás nélkül is küldhetek.

• A tőlem kapott nem szerződéssel, rendeléssel, vagy törvényi kötelezettséggel kapcsolatos levelekről, bármikor leiratkozhatsz az emailek alján megtalálható leiratkozó linkre kattintva, illetve külön jelezve a [email protected] email címen.

• Személyes adatokat soha nem adok tovább harmadik félnek, kivéve, ha a felhasználó valamilyen törvénybe ütköző tevékenysége miatt hatóság erre kötelez. Az egyes adatfeldolgozókat az alábbiakban tüntetem fel.

• Bárkit tájékoztatok a róla tárolt adatokról, ha az elérhetőségek valamelyikén ezt igényli.

• Bármilyen adat törlését kérheti a felhasználó, ha az elérhetőségek valamelyikén ezt igényli, kivéve törvényi vagy egyéb kötelezettség miatt történő adatkezelés esetén.

• A linkeken keresztül elérhető, külső weboldalakon történő adatkezelésekért semmilyen felelősséget nem vállalok.

Adatkezelési alapelvek:

 • Az adatgyűjtés korlátozása: Személyes adatot csak törvényes és tisztességes eszközökkel, az érintett tudtával és beleegyezésével lehet gyűjteni.
 • Korlátozott felhasználás: Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, a kezelendő adatok körét és megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg.
 • Adatminőség: Az adatoknak pontosnak, teljesnek és aktuálisnak kell lenniük
 • Célhoz kötött adatkezelés: Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.
 • Biztonság: Az adatokat megfelelő ésszerű intézkedésekkel védeni kell jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, sérülés és megsemmisülés ellen.
 • Adattovábbítás: Személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.
 • Adattovábbítás harmadik országba: Személyes adat harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.

Cookie/Süti tájékoztató

Az adatgyűjtés ténye:

A BioKemOnline internetes oldal cookiekat vagy más szóval sütiket használ. A cookie-k ártalmatlan szöveges fájlok, amelyeket egy számítógépes eszköz internetes böngészőn keresztül tárol. Sok internetes oldal és szerver cookie-kat használ. A letöbb cookie tartalmaz egy úgynevezett cookie-azonosítót. A cookie-azonosító a cookie egyedi azonosítója. Olyan karaktersorozatból áll, amelyen keresztül internetes oldalakat és kiszolgálókat lehet hozzárendelni ahhoz az adott internethez böngészőhöz, amelyik a cookie-t tárolja.

Számos különböző típusú süti létezik:

• Munkamenet sütik: lejárnak a böngésző munkamenetének lezárulásakor, és lehetővé teszik, hogy az érintett tevékenységeit összekössék ezen böngésző-munkamenettel.

• Tartós sütik: a böngésző-munkamenetek között az érintett eszközén tárolódnak, ezáltal lehetővé téve, hogy több weboldalon átnyúlóan is megjegyezze a beállításait vagy tevékenységeit.

• Saját sütik: az érintett által meglátogatott weboldal állítja be.

Az adatgyűjtés célja:

A süti lehetővé teszi a látogatott internetes oldalak és szerverek számára, hogy megkülönböztesse az egyes böngészőket olyan internet böngészőktől, amelyek más cookie-kat tárolnak. Az egyedi cookie-azonosító segítségével egy adott internet böngészőt lehet felismerni és azonosítani.

A cookie-k használatával a BioKemOnline a weboldal felhasználóit több felhasználóbarát szolgáltatással is elláthatja, amely a cookiek beállítása nélkül nem lenne lehetséges. Cookie-k segítségével az információkat és ajánlatokat a honlapokon optimalizálni lehet, a felhasználót szem előtt tartva. A cookie-k lehetővé teszik, hogy felismerjük a weboldalt már korábban felkereső felhasználókat. Ennek a felismerésnek az a célja, hogy megkönnyítse a felhasználók számára a weboldal használatát. A weboldal olyan felhasználójának, aki cookie-kat használ például nem kell megadni a hozzáférési adatokat minden egyes alkalommal, amikor a honlapot felkeresi, mert ezt elmenti a honlap, és a cookie-t így tárolja a felhasználó számítógépes rendszerén. Bizonyos sütik szerződéssel kapcsolatosak.

Sütiket használunk az oldalunk megfelelő működésének biztosításához, a tartalmak és hirdetések személyre szabásához, közösségi média funkciók felkínálásához és az oldalunk látogatottságának elemzéséhez. Oldalhasználattal kapcsolatos információkat is megosztunk a közösségi média területén tevékenykedő, a hirdetési és elemzési szolgáltatásokat nyújtó partnereinkkel.

Az érintettek köre:

A weboldal minden felhasználója

A kezelt adatok köre:

Lásd az adott (lentebbi) pontoknál

Az adatkezelés időtartama:

A felhasználó böngészőjének beállításaitól, illetve az oldalon külön található beállítási lehetőségtől függ

Az érintett bármikor megakadályozhatja a cookie-k használatát a weboldalon keresztül a megfelelő beállítással a weboldalon, vagy az internet böngészőjében. Ezenkívül a már beállított cookiek bármikor törölhetőek bármilyen böngésző beállításain keresztül. Ha az érintett inaktiválja a cookie-k beállítását az internet böngészőben, a honlap nem minden funkciója használható.

Néhány böngésző esetén a beállítások leírása:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu – Chrome

https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami?redirectlocale=hu-HU&redirectslug=Cookies – Firefox

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/windows-delete-cookies – Edge

https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies – Internet Explorer

https://support.apple.com/hu-hu/HT201265 – Safari (iOS)

Sütik részletes listája:

Az alábbi sütik a weboldal működéséhez, biztonságához nélkülözhetetlenek, és/vagy nem tárolnak és közvetítenek semmilyen személyes, vagy személy beazonosítására alkalmas adatot, így a weboldal minden látogatója számára automatikusan beállításra kerülnek vagy kerülhetnek. A személyes adatokat nem tároló/közvetítő sütik beállításához értelemszerűen nincs szükség jogalapra. A személyes adatot – amely lehet IP cím, vagy böngésző azonosítására alkalmas karaktersorozat – biztonsági funkciók teljesítése érdekében tartalmazó/közvetítő sütik beállításának jogalapja jogos érdek.

NévLeírás
PHPSESSIDPHP munkamenet azonosító. A felhasználó munkamenetének megfelelő kezelésére szolgál.
__cfduidA Cloudflare CDN és weboldal-biztonság szolgáltató használja megosztott IP-címek mögötti azonosításra, és ez alapján ügyfelenkénti biztonsági beállítások beállítására.
cf_clearanceA Cloudflare CDN és weboldal-biztonság szolgáltató használja a megbízható és nem megbízható weboldal-forgalom azonosításához és szűréséhez
woocommerce_cart_hash
woocommerce_items_in_cart
wp_woocommerce_session
A WooCommerce bővítmény használja a vásárlási folyamat lebonyolításához
pbid
last_pysTrafficSource
last_pys_landing_page
pysTrafficSource
pys_fb_event_id
pys_first_visit
pys_landing_page
pys_pinterest_event_id
pys_session_limit
pys_start_session
pys_advanced_form_data
productlist
select_prod_list
form_track
hide_tag_
A PixelYourSite plugin használja az oldal működésének, elemzésének és egyéb funkcióinak biztosításához
__stripe_mid
__stripe_sid
A Stripe fizetési szolgáltató használja az oldal megfelelő működésének biztosításához
_ttpA WordPress rendszer használja az oldal megfelelő működésének biztosításához

Egyéb olyan sütik is beállításra kerülnek vagy kerülhetnek a weboldal használata során, amelyek személyes adatot is tartalmaznak, de a weboldal alapvető funkcióinak működéséhez nem feltétlenül szükségesek. Továbbá a fent említett egyes nélkülözhetetlen sütik információtartalma és/vagy lejárati ideje is megváltozhat. A személyes adatok köre: IP cím, a felhasználó böngészőjének azonosítására alkalmas random generált karaktersorozat. Az ezen sütik segítségével tárolt/közvetített személyes adatok kezelésének jogalapja nem regisztrált látogatók esetén a felhasználó hozzájárulása. Mivel regisztrált felhasználó csak olyan látogató lehet, aki valamilyen Szolgáltatást igénybe vesz a weboldalon, a szolgáltatások maradéktalan, az ÁSZF-ben foglalt kölcsönös teljesítéséhez pedig a weboldal minden funkciójának és kiegészítőinek működésére szükség van, így esetükben a jogalap a szerződés teljesítése.

NévLeírás
_ga
_ga_*
_gid
_gat
__gads
_gcl_au
A Google Analytics szolgáltatás használja statisztikai, analitikai és marketing célok biztosítása érdekében
easy-cookie-lawSütik elfogadásának ellenőrzése
_fbp
_fbc
_fbm_
fr
datr
_js_datr
xs
wd
act
A Facebook használja marketing és hirdetési szolgáltatásokhoz
tk_ai
_ttp
_tt_enable_cookie
_drip_client
_drip_visitor
A Drip program használja email levelezési-, hírlevél-, és marketing szolgáltatáshoz
__smToken
__smVID
__smSubscribed
__smListBuilderOptOut
__smSmartBarOptOut
__smScrollBoxOptOut
__smWelcomeMatOptOut
__smListBuilderShown
__smSmartBarShown
__smScrollBoxShown
__smWelcomeMatShown
A Sumo program használja közösségi funkciók, felugró ablakok, marketing funkciók, tájékoztató üzenetek, űrlapok megjelenítéséhez
G_ENABLED_IDPS
G_ASUTHUSER_H
ACCOUNT_CHOOSER
A Google-fiókkal történő bejelentkezést teszi lehetővé
APISID
GAPS
HSID
LSID
SAPISID
SID
NID
SSID
SEARCH_SAMESITE
1P_JAR
CONSENT
SIDCC
id
gtag_logged_in
utm_campaign
utm_source
_opt_expid
_opt_utmc
_opt_awkid
_opt_awgid
_opt_awmid
_opt_awcid
_gac_
_gac_gb_
_ga_
_gaexp
_gat_gtag_UA_
_gac_UA
_dc_gtm_UA
_gcl_aw
__utma
__utm
__utmx
__utmxx
__utmv
__utmb
__utmc
__utmt
__utmd
__utmz
__utmt
__gads
UTMD_
__utm.gif
utm_source
Lehetővé teszi a Google-ön keresztül marketing, analitikai, követési, hirdetési szolgáltatások használatát

Egyes sütik kizárólag regisztrált felhasználók eszközein kerülnek vagy kerülhetnek beállításra. A személyes adatot is tároló ilyen sütik esetében az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése.

NévLeírás
fs_uidA FullStory program használja oldalhasználattal kapcsolatos elemzésekhez és a felhasználók által tapasztalt oldal-hibák azonosításához és megoldásához.
_clck
_clsk
CLID
ANONCHK
MR
MUID
SM
A Clarity program használja oldalhasználattal kapcsolatos elemzésekhez és a felhasználók által tapasztalt oldal-hibák azonosításához és megoldásához.
wp-settings-[user-id]A WordPress rendszer használja az oldalon használt beállítások megőrzéséhez
wp-settings-time-[user_id]A WordPress rendszer használja az oldalon használt beállítások megőrzéséhez
wordpress_test_cookieA WordPress rendszer használja teszt céljából
wordpress_logged_in_[hash]A WordPress rendszer használja a weboldalra való bejelentkezéshez
wordpress_sec_[hash]A WordPress rendszer használja bejelentkezési adatok mentéséhez
wfwaf-authcookie-[hash]A Wordfence tűzfal használja biztonsági célokból
wordpress_sec_*A WordPress rendszer használja az oldal megfelelő működésének biztosításához

Regisztráció a weboldalon

Az adatgyűjtés ténye:

Az érintettnek lehetősége van arra, hogy személyes adatok megadásával regisztráljon az adatkezelő weboldalán. Az érintett személyes adatait az adatkezelő kizárólag belső használatra gyűjti és tárolja.

Az adatgyűjtés célja:

Az érintettnek a személyes adatok önkéntes feltüntetésével történő gyűjtésének célja, hogy lehetővé tegye az adatkezelő számára, hogy csak a regisztrált felhasználók számára felkínálható tartalmat vagy szolgáltatásokat nyújtson.

Az érintettek köre:

A weboldalon regisztrációval felhasználói fiókot lérehozó felhasználók

A kezelt adatok köre:

Vezetéknév, Keresztnév (egyben felhasználónév); email cím

A regisztrálással az Internet-szolgáltató által hozzárendelt IP-cím amelyet az érintett használ, a dátum és a regisztrálás időpontja is tárolásra kerül. Ezeknek az adatoknak a tárolása az egyetlen módja a szolgáltatásainkkal való visszaélés megelőzésének, és ha szükséges, az elkövetett bűncselekmények kivizsgálását lehetővé teszik. Az adatkezelőt így biztosítani lehet az adatok tárolásával. Ezeket az adatokat nem továbbítom harmadik feleknek, kivéve, ha törvényi kötelezettség terheli az adatokat, vagy ha az átruházás a büntetőeljárás célját szolgálja.

Az adatkezelés időtartama:

A felhasználói fiók megszüntetésének idejéig/ a szerződés teljesülésének idejéig

A felhasználó fiók megszüntetését a megadott elérhetőségen kérelmezheted

Levélmegnyitás-követés

Az adatgyűjtés ténye:

A BioKemOnline levelei úgynevezett nyomonkövető képpontokat tartalmaznak. A nyomonkövető pixel egy miniatűr grafikus elem beágyazva az emailekbe, amelyek HTML formátumban küldve lehetővé teszik naplófájlok rögzítését és elemzését.

Az adatgyűjtés célja:

A nyomonkövető pixel lehetővé teszi az online marketing kampányok sikerének vagy kudarcának statisztikai elemzését. A beágyazott nyomonkövetési képpont alapján BioKemOnline láthatja, hogy az adott e-mail üzenetet az érintett megnyitotta-e, és az e-mailben lévő hivatkozásokat felkereste-e.

Az érintettek köre:

A hírlevélre feliratkozott valamennyi felhasználó

A kezelt adatok köre:

Email megnyitás, link kattintás

Az adatkezelés időtartama:

A hírlevélről történő leiratkozás idejéig.

Az érintettek bármikor jogosultak beleegyezési nyilatkozatuk visszavonására. A visszavonás után ezeket a személyes adatokat az adatkezelő törli. A beleegyezés visszavonása céljából minden levélben megtalálható egy megfelelő link. Ezen túlmenően a megadott elérhetőségen történő külön kéréssel szintén visszavonható a hozzájárulás.

Kapcsolatfelvétel az üzemeltetővel

Az adatgyűjtés ténye:

A BioKemOnline weblapja lehetővé tesz elektronikus kapcsolatfelvételt az üzemeltetővel, valamint közvetlen kommunikációra is lehetőség van, amely magában foglalja az úgynevezett elektronikus levelezést (email) is. Ha az érintett e-mailben vagy kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül kapcsolatba lép az adatkezelővel, az érintett által továbbított személyes adatokat a levelező rendszer automatikusan tárolja.

Az adatgyűjtés célja:

Az érintett által önkéntes alapon továbbított ilyen személyes adatokat az érintettel történő kapcsolatfelvétel céljából tárolja a rendszer, vagyis, hogy az üzemeltető válaszolni tudjon a megkeresésre.

Az érintettek köre:

Az üzemeltető részére önként üzenetet küldő felhasználók

A kezelt adatok köre:

Email cím, illetve az egyéb önkéntesen megadott személyes adatok

Az adatkezelés időtartama:

Az érintett által történő önkéntes hozzájárulás visszavonásáig.

A hozzájárulás visszavonása a megadott elérhetőségen történő kérelmezéssel történhet

Hátrányos helyzet igazolása

Az adatgyűjtés ténye:

A hátrányos helyzetű gyermekeknek és nagykorúvá vált gyermekeknek lehetősége van kedvezmény igénylésére. Hátrányos helyzetét postai úton megküldött hatósági határozat fénymásolatával igazolja, továbbá mellékeli a határozat hitelességéről szóló nyilatkozatát, amelyek személyes adatokat tartalmaznak.

Az adatgyűjtés célja:

Az érintett által önkéntesen továbbított határozat alapján a kedvezmény igénybevételére való jogosultság ellenőrzése.

Az érintettek köre:

A kedvezményt igénybevenni szándékozó hátrányos helyzetű gyermek vagy nagykorúvá vált gyermek, illetve korlátozottan cselekvőképes személy esetén a szülő vagy törvényes gondviselő.

A kezelt adatok köre:

Név, születési név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím, a hátrányos helyzet ténye.

Az adatkezelés időtartama:

A postai úton érkezett levél kézhezvételétől számított, a jogosultság ellenőrzéséhez szükséges legrövidebb idő (általában kevesebb, mint 1 nap).

Hozzászólás funkció a blogon

Az adatgyűjtés ténye:

A BioKemOnline blogja a felhasználók számára lehetőséget ad, hogy egyedi észrevételeket, megjegyzéseket fűzzenek az egyes bejegyzésekhez. A blog egy web-alapú, nyilvánosan hozzáférhető portál, amelyen keresztül cikkeket lehet közölni, úgynevezett blogposztok, vagy másszóval blogbejegyzések formájában.

Az adatgyűjtés célja:

Az IP-cím, és az email cím ilyen tárolása biztonsági okokból történik, amennyiben az érintett harmadik fél jogait sérti, vagy egy adott megjegyzésen keresztül illegális, illetve nem megengedett tartalmat tesz közzé. Ezeknek a személyes adatoknak a tárolása az adatkezelő saját érdekében áll, hogy jogsértés esetén megfelelő módon el tudjon járni. Ezeket az adatokat nem továbbítom harmadik félnek, kivéve, ha az ilyen átruházást törvény írja elő.

A név (amely nem kötelezően a valódi név) közzététele a felvetett megjegyzésekre történő válaszolás megkönnyítésére, személyesebbé tételére szolgál.

Az érintettek köre:

A blogon hozzászólást író felhasználók

A kezelt adatok köre:

Ha az érintett a BioKemOnline blogon megjegyzést ír, az érintett által tett észrevételeket is tárolja és közzéteszi a rendszer, valamint a felhasználó által válaszott név is (lehet úgynevezett „nicknév” is) közlésre kerül. Ezen túlmenően az Internet-szolgáltató által az érintetthez rendelt IP-cím, illetve a kötelezően megadott email cím (a nyilvánosság számára nem látható módon) szintén rögzítésre kerül a rendszerben.

Az adatkezelés időtartama:

Az érintett által történő hozzájárulás visszavonásáig.

A hozzájárulás visszavonása a megadott elérhetőségen történő kérelmezéssel történhet

A tanfolyami rendszerben végzett tevékenységek nyomon követése

Az adatgyűjtés ténye:

A felhasználó által a tanfolyami rendszerben végzett tevékenységek láthatóak az adatkezelő számára. Ezen tevékenységek egyszerű szöveges, valamint statisztikai formában, illetve egy technikai megoldásnak köszönhetően vizuálisan (mintha egy videó lenne) jelennek meg az adatkezelő számára.

Az adatgyűjtés célja:

Szerződés teljesítése, szerződésben foglaltak betartásának ellenőrzése, felhasználói élmény javítása, problémák szűrése és megoldása.

Az érintettek köre:

A tanfolyami rendszerben regisztrált, tanfolyami hozzáféréssel rendelkező felhasználók.

A kezelt adatok köre:

A rendszerben végzett tevékenységekre vonatkozó információk (pl. oldallátogatások, videó megtekintések száma/hossza, teszteredmények, egérmozgás, űrlapok kitöltése stb.); A rendszert igénybe vevő eszközre vonatkozó információk (pl. eszköz típusa, bejelentkezések hozzávetőleges helyszíne illetve időtartama stb.)

Az adatkezelés időtartama:

Szerződéses időszak lejártának végéig (felhasználói fiók törlése vagy tanfolyam időtartamának lejárta).

Felnőttképzés

Felnőttképző neve: Varga Szabolcs ev.
székhelye: 4024 Debrecen, Petőfi tér 20-21. 7/3.
felnőttképzési nyilvántartási száma: B/2021/001852

Az adatgyűjtés ténye:

Egyes szolgáltatások esetén Fenőttképzési szerződés kerül megkötésre, amely személyes adatok megadását igényli egy űrlapon. Ezeket az adatokat a Szolgáltató/Felnőttképző a Fenőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerbe továbbítja.

Az adatgyűjtés célja:

Szerződés teljesítése, az adatkezelés jogalapja az Fktv.

Az érintettek köre:

Felnőttképzési szerődést kötő felhasználók.

A kezelt adatok köre:

Természetes személyazonosító adatok (családi és utónév, születési családi és utónév, születési hely és idő, anyja születési családi és utóneve, oktatási azonosító, elektronikus levelezési (e-mail) cím, legmagasabb iskolai végzettségre utaló adat, magyar állampolgárság és magyarországi lakcím létezése (igen/nem).

Az adatkezelés időtartama:

8 év

A személyes adatok rendszeres törlése

Az adatkezelő az érintett személyes adatait csak az adatgyűjtés céljának eléréséhez szükséges időtartamra dolgozza fel és tárolja, vagy ameddig az adatkezelőre vonatkozó európai jogalkotó vagy más jogalkotók általi jogszabályokban vagy rendeletekben rögzítettek szerint szükséges.

Ha a tárolási cél nem alkalmazható, vagy ha az európai jogalkotó vagy más hatáskörrel rendelkező jogalkotó által előírt tárolási időszak lejár, az üzemeltető a személyes adatokat a jogi követelményekkel összhangban rutinszerűen törli.

Az érintett jogai

Az érintett hozzáférési joga:

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a 2016/679/EU Rendelet (GDPR) rendelet 15. cikk (1) bekezdésében felsorolt információkhoz ingyenesen hozzáférést kapjon.

A helyesbítéshez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a 2016/679/EU Rendelet (GDPR) rendelet 17. cikk (1) bekezdésében felsorolt indokok valamelyike fennáll.

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a 2016/679/EU Rendelet (GDPR) 18. cikk (1) bekezdésében felsorolt feltételek valamelyike teljesül.

Az adathordozhatósághoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

A tiltakozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a (…) kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelő jogos érdeke, vagy a közhatalmi jellege miatt kerül sor.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

A profilalkotás és az automatizált adatkezelés elleni tiltakozás:

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz vagy az adatvédelmi hatósághoz fordulhat.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Telefon: 06- 1-391-1400

Fax: 06-1-391-1410

E-mail: [email protected]

Weboldal:

https://naih.hu

Adatvédelmi rendelkezések a Google Analytics alkalmazásáról és használatáról

Ezen a honlapon, az üzemeltető integrálta Google Analytics szolgáltatás összetevőit.

A Google Analytics egy webes adatelemző szolgáltatás. A webanalitika a webhelyek látogatói viselkedésével kapcsolatos adatok gyűjtése és elemzése. A webanalitikai szolgáltatás összegyűjti többek között az olyan adatokat a honlapon, ahonnan egy személy átkattintott (az úgynevezett hivatkozó), mely al-oldalakat látogatott meg, vagy milyen gyakran és milyen időtartamra nézett meg egy-egy aloldalt. A webanalitika elsősorban egy weboldal optimalizálására használható és az internetes reklámozás költség-haszon elemzésének elvégzése érdekében.

A Google Analytics szoláltatás üzemeltetője a Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Egyesült Államok.

A Google Analytics összetevő célja, hogy elemezze a forgalmat a honlapunkon. A Google az összegyűjtött adatokat és információkat, többek között arra használja, hogy értékelje a honlapunk használatát, és hogy online jelentéseket készítsen, amelyek weboldalainkon történő tevékenységekről ad tájékoztatást.

A Google Analytics cookie-t helyez el az érintett rendszerére. A cookiekról bővebb tájékoztatás fentebb olvashatsz. A cokkie-k engedélyezésével a Google számára lehetővé teszed, hogy elemezze a weblap használatát. Minden egyes alkalommal a weboldal felkeresése során az érintett rendszerének internetes böngészője automatikusan elküldi adatait a Google Analytics összetevőnek. E technikai eljárás során a Google vállalat tudomást szerez személyes adatokról, például az érintett IP-címéről, amely a Google-t, többek között a látogatók és a kattintások eredetéről tájékoztatja.

A cookie-t a személyes adatok tárolására használják, például hozzáférési idő, a hozzáférés helye, valamint az érintett webhely látogatásának gyakorisága. Minden látogatás során, az ilyen személyes adatok, beleértve az IP-címet továbbítódnak a Google-nak az Amerikai Egyesült Államokba. Ezeket a személyes adatokat a Google tárolja az Amerikai Egyesült Államokban. A Google az eljárás során összegyűjtött személyes adatokat harmadik feleknek továbbíthatja.

Az érintett, mint már fentebb említésre került, bármikor megakadályozhatja a cookie-k használatát a honlapon az internetes böngésző megfelelő beállításával. A használt internetböngésző ilyen módosítása azt is megakadályozza, hogy a Google Analytics beállítson egy cookie-t az érintett rendszerére. Ezen kívül, a Google Analytics által már használt cookie-k is bármikor törölhetők.

Az érintettnek lehetősége van arra, hogy megakadályozza a Google Analytics által generált adatokat, amely a jelen weboldal használatával, valamint ezen adatok Google általi feldolgozásával és az ilyen jellegű információkkal van összefüggésben. E célból az érintettnek le kell töltenie egy böngésző bővítményt innen:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Ez a böngésző-bővítmény azt mondja a Google Analyticsnek egy JavaScript kódon keresztül, hogy az internetes oldalak látogatásával kapcsolatos adatok és információk nem továbbíthatók a Google Analytics szolgáltatásba. A böngésző bővítményeinek telepítését a Google tiltakozásnak tekinti. Ha az érintett információs technológiai rendszerét később törlik, formázták vagy újonnan telepítik, az érintettnek újra kell telepítenie a böngésző bővítményt a Google Analytics letiltásához. Ha a böngésző bővítményt eltávolította az érintett vagy bármely más személy, aki a hatáskörébe tartozik, vagy le van tiltva, akkor a böngésző bővítményeinek újratelepítését vagy újraaktiválását kell végrehajtani.

További információk és a Google vonatkozó adatvédelmi rendelkezései:

https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy

https://www.google.com/analytics/terms/hu.html

https://www.google.com/analytics

Remarketing

Az adatkezelő weboldalain a Google Ads és a Facebook adatokat gyűjt a felhasználóról, hogy tevékenységei alapján releváns hirdetéseket jeleníthessen meg az említett szolgáltatók hirdetési rendszerein keresztül. A szolgáltatók cookie-k és az adott szolgáltatóknál regisztrált fiók alapján jeleníthetnek meg ilyen típusú hirdetéseket.

Cookie-k böngészőbeli letiltásával, illetve a következő beállításokon keresztül letilthatóak az ilyen típusú hirdetések:

Google: https://adssettings.google.com/authenticated

– Adatvédelem: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Facebook: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

– Adatvédelem: https://www.facebook.com/about/privacy/

Bővebb információkat kaphatsz a remarketingről, illetve az összes ilyen szolgáltató beállításait kezelheted a következő weboldalon:

http://www.youronlinechoices.com/hu

Közösségi portálok és gombok

A közösségi portál egy internetes hely társadalmi „találkozók” számára, egy online közösségi felület, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kommunikálni tudjanak egymással, és kapcsolatba lépjenek a virtuális térben. A közösségi hálózat platformként szolgálhat vélemények és tapasztalatok cseréjéhez, illetve lehetővé teheti az internetes közösség számára, hogy személyes vagy üzleti jellegű információkat szolgáltasson. A közösségi portálok rendelkezhetnek weboldalakba beágyazható gombokkal.

Adatvédelmi rendelkezések a Facebook alkalmazásáról és használatáról

Ezen a honlapon, az üzemeltető integrálta a Facebook közösségi portál összetevőit.

A Facebook lehetővé tesz a közösségi hálózat használói számára többek között pritvát profil létrehozását, fényképek felöltését, bejegyzések közzétételét, azokhoz való hozzászólást.

A Facebook üzemeltetője a Facebook, Inc., 1 hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Egyesült Államok. Ha valaki az Egyesült Államokon vagy Kanadán kívül lakik: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország.

A Facebook plug-injeinek az áttekintésére meglátogathatod a következő Facebook oldalt:

http://developers.facebook.com/docs/plugins/

A weboldal felkeresésekor a böngésző és a Facebook szerverek között közvetlen kapcsolat létesül, így a Facebook megkapja a tájékoztatást, hogy az adott IP-címről érték el a weblapot. Ha be vagy jelentkezve a Facebook fiókodba, illetve, ha rákattintasz a Tetszik vagy Megosztás gombra, akkor a weblap tartalma a Facebook-profilhoz kapcsolható, ezen keresztül a Facebook hozzárendelheti a weboldalon tett látogatást a fiókhoz.

További információkért olvasd el a Facebook adatvédelmi tájékoztatóját:

http://www.facebook.com/about/privacy/

Ha nem szeretnéd, hogy a Facebook hozzárendelje az oldalon tett látogatásaid a Facebook felhasználói fiókhoz, jelentkezz ki a Facebookról a weboldal felkeresése előtt.

Adatvédelmi rendelkezések az Instagram alkalmazásáról és használatáról

Ezen a honlapon az üzemeltető integrálta az Instagram szolgáltatás összetevőit.

Az Instagram egy audiovizuális közösségi platform, ahol a felasználók fotókat és videókat oszthatnak meg egymással, illetve továbbíthatják azokat más közösségi felületekre.

Az Instagram üzemeltetője: Instagram is Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, Egyesült Államok.

A weboldal felkeresésekor a böngésző és az Instagram szerverek között közvetlen kapcsolat létesül így az Instagram megkapja a tájékoztatást, hogy az adott IP-címről érték el a weblapot. Ha be vagy jelentkezve az Instagram fiókodba, illetve, ha rákattintasz egy Instagram gombra, akkor a weblap tartalma az Instagram profilhoz kapcsolható, ezen keresztül az Instagram hozzárendelheti a weboldalon tett látogatást a fiókhoz.

Ha nem szeretnéd, hogy az Instagram hozzárendelje az oldalon tett látogatásaid az Instagram felhasználói fiókhoz, jelentkezz ki az Instagram fiókodból a weboldal felkeresése előtt.

További információk:

https://help.instagram.com/155833707900388

https://www.instagram.com/about/legal/privacy/

Adatvédelmi rendelkezések a Pinterest alkalmazásáról és használatáról

Ezen a honlapon az üzmeltető integrálta a Pinterest szolgáltatás összetevőit.

A Pinterest egy olyan közösségi platform, ahol a felasználók fotókat oszthatnak meg egymással, illetve képekből készített gyűjteményeket (úgynevezett táblákat) hozhatnak létre, illetve megjegyzéseket fűzhetnek ahhoz.

A Pinterest üzemeltetője: Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, Egyesült Államok.

A weboldal felkeresésekor a böngésző és a Pinterest szerverek között közvetlen kapcsolat létesül így a Pinterest megkapja a tájékoztatást, hogy az adott IP-címről érték el a weblapot. Ha be vagy jelentkezve a Pinterest fiókodba, illetve, ha rákattintasz egy Pinterest gombra, akkor a weblap tartalma a Pinterest profilhoz kapcsolható, ezen keresztül a Pinterest hozzárendelheti a weboldalon tett látogatást a fiókhoz.

Ha nem szeretnéd, hogy a Pinterest hozzárendelje az oldalon tett látogatásaid a Pinterest felhasználói fiókhoz, jelentkezz ki a Pinterest fiókodból a weboldal felkeresése előtt.

További információk

https://about.pinterest.com/privacy-policy

Adatvédelmi rendelkezések a YouTube alkalmazásáról és használatáról

Ezen a honlapon az üzmeltető integrálta a YouTube szolgáltatás összetevőit.

A YouTube egy olyan platform, ahol a felhasználók videókat tehetnek közzé, illetve megtekinthetnek és megjegyzéseket fűzhetnek a mások által közzétett videókhoz.

A YouTube üzemeltetője: YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Egyesült Államok. A YouTube, LLC a Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Egyesült Államok leányvállalata.

A weboldal felkeresésekor a böngésző és a YouTube, valamint a Google szerverek között közvetlen kapcsolat létesül így a YouTube, valamint a Google megkapja a tájékoztatást, hogy az adott IP-címről érték el a weblapot. Ha be vagy jelentkezve a YouTube fiókodba, illetve, ha megtekintesz egy YouTube-ról beágyazott videót a honlapon, akkor a weblap tartalma a YouTube profilhoz kapcsolható, ezen keresztül a YouTube hozzárendelheti a weboldalon tett látogatást a fiókhoz.

Ha nem szeretnéd, hogy a YouTube hozzárendelje az oldalon tett látogatásaid a YouTube felhasználói fiókhoz, jelentkezz ki a YouTube fiókodból a weboldal felkeresése előtt.

A YouTube adatvédelmi rendelkezései a

https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy címen érhetők el, információt nyújtanak a személyes adatoknak a YouTube és a Google által történő gyűjtéséről, feldolgozásáról és felhasználásáról.

Adatvédelmi rendelkezések a PayPal fizetési rendszer használatáról

Ezen a weboldalon a PayPal fizetési rendszerén keresztül tudsz fizetni. A PayPal egy online fizetési szolgáltató. A kifizetések feldolgozása az úgynevezett PayPal számlákon keresztül történik, amelyek virtuális magán- vagy üzleti számlákat jelentenek. A PayPal képes PayPal felhasználói fiók nélkül is fizetést lebonyolítani bankkártya használatával. Egy PayPal számla egy email cím használatával működik, ezért klasszikus számlaszáma nincs a PayPal számláknak. A PayPal lehetővé tesz online fizetéseket harmadik fél számára, illetve fizetések fogadását is. A PayPalon keresztüli fizetések révén a vásárló tranzakciója teljes mértékben biztonságban van.

A PayPal európai működtetéje: PayPal (Europe) S.à.r.l. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxemburg.

Ha az érintett PayPal-t használ, mint a fizetési lehetőség az online megrendelés során, akkor az érintett adatai automatikusan továbbítódnak a PayPal felé. A fizetési lehetőség választásával az érintett hozzájárul a fizetés feldolgozásához szükséges személyes adatok átadásához.

A következő személyes adatok átadása történhet a PayPal felé: vezetéknév, keresztnév, számlázási cím, email cím, IP cím, telefonszám, vagy más, a fizetés feldolgozásához szükséges adat. A vásárlási szerződés megkötéséhez szintén szükséges ezen adatok kezelése.

Az adatok továbbítása a fizetés feldolgozására és a csalások megelőzésére irányul. Az adatkezelő a személyes adatokat a PayPal-ra ruházza át, különösen akkor, ha az adattovábbításhoz jogos érdeke fűződik. A PayPal, ha szükséges a személyes adatokat leányvállalatok és szolgáltatók vagy alvállalkozók részére továbbíthatja a szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez szükséges mértékben.

Az érintettnek lehetősége van arra, hogy bármikor visszavonja a személyes adatok kezeléséhez szükséges hozzájárulást Paypal-tól. A visszavonás joga nem érvényesíthető azon személyes adatokra, amelyeket a szerződéses kifizetések feldolgozásával kapcsolatban kell feldolgozni, felhasználni vagy továbbítani.

További információk a PayPalról:

https://www.paypal.com/HU/webapps/mpp/ua/servicedescription-full?locale.x=hu_HU

A PayPal adatvédelmi rendelkezései:

https://www.paypal.com/HU/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=hu_HU

Adatvédelmi rendelkezések a Stripe fizetési rendszer használatáról

Ezen a weboldalon a Stripe fizetési rendszerén keresztül tudsz fizetni. A Stripe egy online fizetési szolgáltató, ezen keresztül tudsz az oldalon bankkártyával fizetni. A Stripeon keresztüli fizetések révén a vásárló tranzakciója teljes mértékben biztonságban van.
A Biokemonline weboldal és annak tulajdonosa semmilyen körülmények között nem fér hozzá a bankkártya, vagy a hitelkártya adataihoz, nem is kezeli azokat.

A következő személyes adatok átadása történhet a Stripe felé: vezetéknév, keresztnév, email cím, IP cím, vagy más, a fizetés feldolgozásához szükséges adat. A vásárlási szerződés megkötéséhez szintén szükséges ezen adatok kezelése.

Stripe Inc.
Adatvédelmi tájékoztató: Privacy Policy – Hungary | Stripe | Hungary
E-mail: [email protected] ,
Cím: 185 Berry Street, Suite 550, San Francisco, CA 94107, USA ,
Weboldal: https://stripe.com

A személyes adatok törvényes vagy szerződéses követelményként történő nyújtása; A szerződés megkötéséhez szükséges követelmény; Az érintett személyes adatok nyújtására vonatkozó kötelezettsége, az ilyen adatok elmulasztásának lehetséges következményei

A személyes adatok rendelkezésre bocsájtását részben törvény írja elő (pl. adózási rendeletek), vagy szerződéses rendelkezések (pl. a szerződéses partnerre vonatkozó információk) is előírhatják. Az érintettnek például kötelessége, hogy személyes adatokat szolgáltasson amikor szerződéskötésre kerül sor. A személyes adatok rendelkezésre bocsájátásnak megtagadása azzal a következménnyel jár, hogy az érintettel szerződés nem köthető.

Kiskorúak személyes adatainak védelme

A BioKemOnline internetes weboldalainak célközönsége általánosságban az 1 éven belül, legtágabb esetben 2 éven belül Magyarországon biológiából és/vagy kémiából érettségi vizsgát tenni szándékozó természetes személyek. A magyar iskolarendszer értelmében így az elképzelhető legfiatalabb Felhasználó a 16. életévét betöltő természetes személy. Ennek megfelelően, illetve a 2016/679/EU Rendelet (GDPR) vonatkozó rendelkezéseire, valamint a Magyarországon hatályos jogszabályokra való tekintettel az Adatkezelő nem gyűjt és nem kezel személyes adatokat 16. életévüket még be nem töltő személyekről.

16. életévét még be nem töltő Felhasználó a hozzájáruláson alapuló adatkezelések semelyikéhez sem járulhat hozzá önként (még a legegyszerűbb esetekben sem, pl. Cookie-k elfogadása)! Az Adatkezelő a kiskorúakra vonatkozó adatkezelések kockázatának mértéke, illetve az elérhető technológia függvényében ésszerű erőfeszítéseket tesz a hozzájárulást adó Felhasználók életkoráról való meggyőződés érdekében. Az egyes adatkezelésekhez való hozzájárulás esetén a Felhasználó köteles megismerni, és elfogadni jelen nyilatkozatot, ennek értelmében az adatkezeléshez való hozzájárulásával kijelenti, hogy 16. életévét betöltötte.

Amennyiben olyan szélsőséges eset áll elő, hogy a Felhasználó 16. életévét még be nem töltötte be, ha élni kíván az egyes adatkezelések nyújtotta lehetőségekkel, azok előnyeivel, úgy minden esetben szülői, vagy törvényes gondviselői, adatkezelésenként külön-külön történő hozzájárulás szükséges, melyet a szülő, vagy törvényes gondviselő az Adatkezelő megadott elektronikus elérhetőségén írásban jelezhet.

Amennyiben az adatkezelés vagy adatfeldolgozás során az Adatkezelő tudomására jut, hogy a hozzájárulást adó Felhasználó még nem töltötte be 16. életévét, úgy a személyes adatok felhasználhatók a szülői, vagy törvényes gondviselői hozzájárulás beszerzése céljából. Amennyiben a 16. életévét még be nem töltő Felhasználó elmulasztja a szülői, vagy törvényes gondviselői hozzájárulást, úgy az Adatkezelő törli az érintett személyes adatait, az adatkezelést és feldolgozást megszünteti.

Az adatkezelő által igénybe vett további külső adatfeldolgozó cégek és szolgáltatások:

Név: OTP Bank Nyrt.

Cím: 1051 Budapest, Nádor utca 16.

Internetes elérhetőségwww.otpbank.hu, és https://www.otpbank.hu/portal/hu/Kapcsolat

Az adattovábbítás célja: átutalásos banki műveletek

Továbbított adatok köre: vásárló bankszámla száma,

Adatkezelési tájékoztatóhttps://www.otpbank.hu/portal/hu/JogiEtikaiNyilatkozat

Név: KBOSS.hu Kft.

Cím: 2000 Szentendre, Táltos utca 22. B. ép.

Internetes elérhetőséghttps://www.szamlazz.hu/

Továbbított adatok köre: vásárló neve, számlázási címe irányítószámmal, vásárolt termék neve, mennyisége, egységára.

Az adattovábbítás célja: számla kiállítása

Adatkezelési tájékoztatóhttps://www.szamlazz.hu/adatvedelem/

Név: Octonull Kft.

Cím: 1085 Budapest, József körút 74. I. em. 6.

Internetes elérhetőséghttps://www.billingo.hu/

Továbbított adatok köre: vásárló neve, számlázási címe irányítószámmal, vásárolt termék neve, mennyisége, egységára.

Az adattovábbítás célja: számla kiállítása

Adatkezelési tájékoztatóhttps://www.billingo.hu/adatkezelesi-tajekoztato

Név: Sumo Group Inc.

Cím: 1305 E. 6th St #3 Austin, TX 78702, Egyesült Államok

Internetes elérhetőséghttps://sumo.com

Továbbított adatok köre: keresztnév, email cím, cookie-k

Az adattovábbítás célja: marketing, weboldal analitika

Adatkezelési tájékoztatóAdatkezelési tájékoztató

Név: FullStory, Inc.

Internetes elérhetőséghttps://fullstory.com/

Továbbított adatok köre: tanfolyami rendszerben végzett tevékenységek

Az adattovábbítás célja: szerződéssel kapcsolatos adatkezelések

Adatkezelési tájékoztatóAdatkezelési tájékoztató

Név: Avenue 81, Inc.​

Internetes elérhetőséghttps://drip.com

Továbbított adatok köre: felhasználó keresztneve, vezetékneve, e-mail címe, vásárlás adatai

Az adattovábbítás célja: emailek küldése

Adatkezelési tájékoztatóAdatkezelési tájékoztató

Név: H5P

Internetes elérhetőséghttps://h5p.org/

Továbbított adatok köre: gyakorló feladatok anonim statisztikái

Az adattovábbítás célja: gyakorló feladatok létrehozása

Adatkezelési tájékoztatóAdatkezelési tájékoztató

Név: Sketchfab, Inc.

Internetes elérhetőséghttps://sketchfab.com/

Továbbított adatok köre: 3D modellek használati statisztikái

Az adattovábbítás célja: 3D modellek létrehozása

Adatkezelési tájékoztatóAdatkezelési tájékoztató

Név: Cloudflare, Inc.

Internetes elérhetőséghttps://cloudflare.com/

Továbbított adatok köre: IP-cím, biztonsági markerek, böngésző DNS log

Az adattovábbítás célja: A weboldal biztonságának biztosítása

Adatkezelési tájékoztatóAdatkezelési tájékoztató

Akismet:

A weboldalon hozzászóló felhasználókról információt gyűjtünk, mivel az oldal az Akismet anti-spam szolgáltatását használja. A gyűjtött információ függ a beállításoktól is, általában a hozzászóló IP címét, felhasználói ügynökét, a hivatkozó és weboldal URL-t tartalmazza (más információval együtt, amelyet a felhasználó közvetlenül megad, mint név, felhasználónév, e-mail cím és maga a hozzászólás).

Woocommerce:

Vásárlóinktól adatokat gyűjtünk a shopban történő vásárlási folyamat során.

Mit gyűjtünk és tárolunk

Ha meglátogatod az oldalunkat, a következőket fogjuk nyomon követni:

Megtekintett termékek: ezt arra használjuk, hogy megjelenítsük a nemrég megtekintett termékeket
Földrajzi hely, IP cím és böngésző fajta: ezen adatokat arra használjuk, hogy megbecsüljük az adókat és a szállítást

Sütiket használunk, hogy megőrizzük a kosár tartalmát, amíg az oldalunkon böngészel.

Vásárláskor megkérjük vásárlóinkat, hogy a következő adatokat szolgáltassa: Név, számlázási cím, email cím, telefonszám, kreditkártya/fizetési adatok és választható fiókadatok, mint felhasználónév és jelszó. A következő célokra használjuk fel ezeket az adatokat:

Információ küldése a vásárlói fiókról és rendelésről
Válaszadás a vásárló kérésére, a visszatérítést és a panaszt is beleértve
Fizetések lebonyolítása és a csalások megakadályozása
Fiók beállítása a webáruházhoz
Minden jogi kötelezettségünknek eleget tesz
Üzletünk ajánlatainak fejlesztése
Kívánságra marketing üzeneteket küldünk
Amennyiben fiók kerül létrehozásra, tároljuk a nevet, címet, e-mail címet, telefonszámot, amelyeket arra használunk, hogy jövőbeni rendelések esetén a pénztár oldalon automatikusan megjelenítsük azokat.

Általánosságban addig tároljuk az adatokat, amennyi ideig azokra szükségünk van azokból a célokból kifolyólag, amiért gyűjtjük ezeket, amennyiben törvényileg nem kötelező tovább tárolni. Például, a rendelési információkat 8 évig őrizzük számlázási és könyvelési célból. Ez magában foglalja a nevet, e-mail címet, számlázási és szállítási címet.

A felhasználók hozzászólásait és értékeléseit is megőrizzük.

Utoljára frissítve: 2024. január